O chirurgii geriatrycznej

Społeczeństwo polskie starzeje się. W 2035 roku 25% osób będzie w wieku powyżej 65 roku życia, a liczba osób powyżej 80 roku życia podwoi się. Wraz z wiekiem nasze rezerwy witalne zmniejszają się. Tępo tych zmian jest różne wśród ludzi.

Dodatkowo choroby towarzyszące, zażywane leki, przebyte operacje mogą mieć wpływ na pogłębienie tych zmian. Dlatego też obecnie wiek kalendarzowy nie powinien odgrywać żadnej roli w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego.

Niestety często tak jest! Jak pokazują badania, osoby starsze są często nieprawidłowo leczone z uwagi na wiek lub długą listę chorób towarzyszących, mimo, że żadna z nich nie jest kliniczne istotna. Z drugiej strony, szacuje się, że około 30% pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia, kwalifikowanych do operacji, ma co najmniej jedną chorobę, która nie została zdiagnozowana na podstawie tradycyjnie wykonywanych przed zabiegiem badań biochemicznych, obrazowych czy konsultacji specjalistycznych.

Wszystko to powoduje, że ryzyko operacyjne jest przeszacowane (prowadząc do nieadekwatnego do sytuacji leczenia) lub niedoszacowane (prowadząc do zwiększonego ryzyka powikłań pooperacyjnych). Dlatego też, obecnie uważa się, że ustalenie ryzyka operacyjnego w oparciu o Całościową Ocenę Geriatryczną może pozwolić na bardziej precyzyjne ocenę pacjentów w tej grupie wiekowej.

Chirurgia geriatryczna (chirurgia wieku podeszłego) jest nową dziedziną, której kluczowym punktem zainteresowań są osoby powyżej 65 roku życia. Odpowiednia ocena przedoperacyjna, dobór odpowiednich technik leczenia oraz opieka pooperacyjna mogą pozwolić znacznie ograniczyć to ryzyko.

W naszym Centrum wykorzystujemy najnowsze zdobycze chirurgii geriatrycznej celem przedoperacyjnej oceny ryzyka zabiegu chirurgicznego oraz dobrania odpowiedniej metody leczenia.

Opracował: Prof. dr hab. med. Jerzy Mituś