Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
Administrator Pana/i Danych Osobowych Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Specjalistyczne Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (ul. Grzegórzecka 49/3 31-532 Kraków)


Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych; gabinet@chirurgia-onkologia.com.pl


Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Specjalistycznym Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres: Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Odbiorca Pana/i danych osobowych: Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:
- uzyskania dostępu do swoich danych,
- zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- wniesienia sprzeciwu,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć: osobiście w naszym Centrum, listownie na adres podany na stronie, mailowo na adres mailowy: gabinet@chirurgia-onkologia.com.pl


Wniesienie skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.